През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ

Лечители през времето

Брайън Л. Уейс


ВЪВЕДЕНИЕ

През последните двадесет години толкова равномерно, че чуть ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ­ществува цяло поколение млади хора През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ, което израсна с въз­можността редовно да чете и чува за опита на хора, пре­живели състояния близо до смъртта, регресии в минали съществувания, пътешествия извън тялото и огромное количество други забележителни През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ феномени на духовния животик.Често имам удоволствието и привилегията да чета лекции пред студенти, но продължавам малко да се стряскам, когато чувам как расслабленно си молвят за своите видения и странстванията в През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ извънземни места.

Когато през 1975 година се събуди общественият ин­терес към състоянията, близки до смъртта, някои смята­ха това за краткотрайно стильно увлечение. Сега, седемна­десет години по-късно, започвам През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ да разбирам, че преживяванията на състояния, близки до смъртта, са се превърнали в установен факт от нашата култура. Смятам, че сме на път да станем (ако вече не сме станали) едно от многото През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ исторически общества, в които способността за проникновено виждане се възприема за нещо съвсем ес­тествено. Все повече и повече най-обикновени хора не из­питват неудобство да молвят за своите видения и да През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ раз­менят информация за различни техники, с които те се предизвикват.

Наистина смайващо развитие на познанието в тази сфера бележат изследванията на такива учени като доктор Брайън Л. Уейс, доктор Уилиям Рол През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ, доктор Кен Ринг, доктор Брус Грей-Сън, доктор Мелвин Море и множест­во други лекари и психолози в Съединените щати, Евро­па и навсякъде по света. Напълно съм сигурен, че в През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ близ­ките няколко години в резултат на тези изследвания подобен опит на личността ще бъде определян не като "психотичен", а като "духовен" и ще може да бъде прежи­вяван от психологически През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ нормални хора. Само един при­мер: през времето на последната война, като работих със свои колеги, успях да развия специална техника, чрез ко­ято нормални възрастни индивиди със стабилна психика можеха да извикат в напълно През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ будно състояние реално, цветно, триизмерно и движещо се изображение на своите починали близки. Нещо повече, за моя голяма изненада повечето от тези трезви професионалисти твърдяха, че тех­ните срещи са лупили През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ полностью реални, и вярваха, ме дейс­твително са лупили в присъствието на своите починали род­нини и товарищи.

И аз имах подобно преживяване — седях до моята ба­ба, която бе През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ починала преди няколко години, и разгова­рях с нея точно така, както винаги си говорехме, когато беше "живая". Всъщност едно от най-изумителните неща в тези случки, към които приобщих легиони хора През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ от целия свят, е това, че всичко изглежда полностью нормално и естествено.

По мое убеждение това, което става, е, че ние открива­ме для себя си и едновременно с това се обръщаме с лице към През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ алтернативни състояния на съзнанието, които са лупили добре разбирани от нашите предци в миналото, но са би­ли потиснати в един определен момент от развитието на нашата цивилизация, отречени като суеверие През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ и дори счи­тани за демонически грях.

По мое мировоззрение сегашното развитие ще има громадно значение за човечеството. Вацлав Хавел, писателят и президентът на бившата Чехо-Словакия, в своята вълнуваща През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ реч пред Конгреса на Съединените щати изрази твърдото си убеждение, че само чрез световна революция на човеш­кото съзнание ще можем да отклоним света от сегашния му път към унищожение. Государь Горбачов През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ- също спо­дели това мировоззрение, когато каза, че е нужно духовно обновление, за да се спаси неговата изтерзана страна.

Регресиите в минали съществувания, за които ни съоб­щава доктор Брайън Л. Уейс През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ в книгата си, са един при­мер за изключителната феноменалност на човешкото съз­нание — факт, който вече се радва на обширно признание. Сега никой не се чувства неудобно, ако е преживял нещо подобно През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ. Един от най-големите историци на нашия век, сър Арнолд Тойнби, твърди, че е лупил вдъхновен да напи­ше своя монументален исторически труд от свои лич­ни преживявания, подобни на описаните от През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ доктор Бра­йън Л. Уейс.

Хората, които се завръщат от състояния близки до смъртта, ни казват, че най-важната поука от земните им животи се съдържа в посланието: докато сме на тази зе През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ­мя, трябва да се научим да обичаме. Сега става все по-оче­видно, че това е единственият начин, по който този свят може да бъде спасен, и най-добрият път към тази цел През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ е да развием техниките към разгръщане способностите на на­шето съзнание.

Брайън Л. Уейс е един истински пионер в усилието си да доведе до широката публика различните видове техни­ки През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ за промяна на съзнанието, чрез които се издига ниво­то на себепознанието, за да се постигне по-добро разбирателство меж хората.

В този век на електронните медии можем много да доп­ринесем за духовното През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ обновяване на народите от целия свят и сближаването им чрез любовта и мира, като се пропагандират тези техники, описани от доктор Уейс и дру­ги изследователи.

Реймънд Мууди,

доктор по медицина и През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ философия

11 май 1992 година


НАЧАЛОТО

За онези от вас, които не са чели моята книжка "Вести­тели от отвъдното", са необходими няколко въвеждащи думи. Нужно е да понимаете някои неща за мене, преди да започнем През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ нашата работа, свързана с лечението.

Преди невероятния ми опит с Кетрин — пациентката, чиято терапия е описана в книгата, професионалният ми животик беше напълно праволинеен и строго академичен. Притежавах отлична диплома, Фи Бета Капа През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ от Колумбийския институт, и получих медицинската си квали­фикация в Йейлския институт, където станах шеф на отделението по психиатрия. Лупил съм преподавател в ня­колко престижни университетски факултета по медицина и съм През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ публикувал над четиридесет научни трудове в об­ластта на психофармакологията, химията на мозъка, раз­стройствата на съня, депресията, тревожните състояния, злоупотребата с лекарствени средства и болестта на Алцхаймер. Единственият ми принос През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ в книгоиздаването бе публикуването на "Биология на холинергичната функ­ция", която съвсем не беше бестселър, макар че запозна­ването с нея помогна на някои пациенти, страдащи от без­съние, да се справят През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ с неувязка си. Бях самонадеян и категоричен в мненията си и напълно скептичен по отно­шение на "ненаучните" сфери като парапсихологията. Ни­що не знаех за предишни животи либо за През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ теорията на пре­раждането, нито пък исках да зная.

Кетрин беше пациентка, която се бе обърнала за по­мощ към мене година след като бях оглавил отделението по психиатрия в медицинския център През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ "Маунт Синай" в Майями Бийч, щата Флорида.

На възраст под тридесетте, католичка от Ню Ингланд, Кетрин бе в пълна хармония със своята религия. Тя стра­даше от страхове, фобии, пристъпи на парализираща па­ника, депресия През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ и повтарящи се кошмари. Тези симптоми се бяха проявявали през целия й животик, но напоследък се бяха влошили.

След повече от година психотерапия по конвенционалните методи тя не показа никакво подобрение През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ. Чувства, че след толкова време би трябвало да постигне много повече. Лаборантка в същата болница, където работех, Кетрин притежаваше необходимата интелигентност и возможности за самооценка, за да може приложеното исцеление да й През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ въздейства. Нищо не подсказваше, че нейният случаи ще бъде толкова труден. Обратното, произходът й даваше на­дежда за добър резултат от прилаганата терапия. Тъй ка­то Кетрин страдаше от хроничен ужас През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ от задавяне и за­душаване, тя отказваше да приема медикаменти, така че не можех да прилагам антидепресанти и транквилизатори — лекарства, които обикновено използвах за исцеление на подобни симптоми. Нейният отказ се През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ оказа впоследс­твие благословено предимство, макар че по това време не го съзнавах.

Най-накрая Кетрин склони да опитаме с хипноза — форма на фокусирана концентрация, за да си припомни събития от детството и да се През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ опита да открие потиснати либо забравени травми, които подозирах, че са причина за страданието й.

Кетрин притежаваше способност да навлиза в дълбок хипнотичен транс и започна да си спомня събития, които в През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ нормално състояние не можеше да извлече на повърх­ността. Тя си спомни, че е лупила бутната от трамплин в ба­сейн и за малко не се удавила. Като дете През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ се ужасила от маската с упойващ газ, която зъболекарят поставил на ли­цето й, а най-лошото от всичко бе, че когато лупила чуть тригодишна, впиянченият й баща опипвал телцето й, до­като огромната През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ му ръка затискала устата й, за да не вика. Бях сигурен, че сега вече имахме отговор и ще настъпи по­добрение.

Но нейните симптоми оставаха все така непроменени. Бях твърде изненадан. Очаквах През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ много по-голям ефект. До­като размишлявах за безизходната ситуация, стигнах до заключението, че сигурно съществуват още по-дълбоко скрити в подсъзнанието й травми. Ако баща й бе сторил това с През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ нея, когато е лупила на три години, може би го е пра­вил и в по-ранна възраст. Реших да опитаме отново.

Следващата седмица постигнах много дълбоко равни­ще на хипноза. Този През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ път дадох на Кетрин недвусмислена, открита, а не посочваща точното време аннотация.

— Върни се до момента, от който произтичат твоите симптоми — внуших й аз.

Очаквах, че Кетрин отново ще се върне През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ в ранното си детство.

Заместо това тя извърши громадно приплъзване вспять — с около четири хиляди години — в животик, в който е имала друго лице и тяло, различна коса, друго име. Оп­ределих по описанията През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ място някъде в древния Близък Из­ток. Тя си спомняше подробности от топографията на местността, дрехите и всекидневните занимания от онова време.

На повърхността изникваха подробности от онзи пре­дишен животик, докато През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ накрая тя не се удави в приливната вълна на едно наводнение, което изтръгна от прегръдки­те й нейното малко момиченце. Щом като Кетрин умря, тя започна да кръжи над тялото През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ си, като повтаряше опи­саните в литературата преживявания на близки до смърт­та състояния. Върху трудовете на доктор Елизабет Кюблер-Рос, доктор Реймънд Мууди, доктор Кенет Ринг и други ще говорим по-късно През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ в тази книжка. При това, как­то по-късно разбрах, тя никога не бе чувала за тези хора и за техните изследвания.

По време на този хипнотичен сеанс Кетрин си припом­ни още два През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ други животика. В единия бе испанска прости­тутка през осемнадесети век, а в другия — гьркиня, неколкостотин години след животика в Близкия Изток.

Бях шокиран и скептично настроен. С години бях под През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ­лагал на хипноза стотици пациенти, но такая нещо ни­кога не се бе случвало. През целия курс на интензивна пси­хотерапия за период повече от година бях опознал добре Кетрин През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ. Знаех, че тя не е на психическом уровне лабилна, няма халю­цинации и раздвояване на личността, не е особено подат­лива на внушение и не прекалява с медикаменти и алко­хол. Реших, че нейните През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ "спомени" сигурно са игра на въображението й либо са някакъв вид съновидения.

Но се случи нещо необикновено. Симптомите на Кет­рин започнаха да показват драстично подобрение, а знаех, че въображението и съновиденията През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ не водят до толкова бързо и пълно клинично излекуване. Седмица след седми­ца непонятните дотогава симптоми един по един изчезва­ха, щом под хипноза тя извикваше спомени за други пре­дишни животика. За През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ няколко месеца бе излекувана напълно, без да се прилагат никакви лекарства.

Равномерно моят доста голям скептицизъм започна да се руши. По време на четвъртия либо петия хипнотичен сеанс се случи нещо още През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ по-странно. Кетрин кръжеше над тялото си и бе привлечена от познатата й светлина, която тя винаги срещаше в състояние меж два животика.

— Те ми казват, че има много богове, защото През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ Бог е във всеки от нас — ми съобщи с дрезгав голос.

А след това тя напълно промени остатъка от моя жи­вот:

— Баща ти е тук и твоят син, който е малко През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ дете. Ба­ща ти казва, че ще го познаеш, защото неговото име е Ав­рам и дъщеря ти носи неговото име. Той ти припомня, че причина за неговата смърт е През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ лупила сърцето. Също, че и сър­цето на твоят син е причинило смъртта му, защото е би­ло обърнато наопаки като на пиле. Той е направил голя­ма жертва за теб, защото те През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ обичаше. Душата му е много издигната...

Смъртта му изкупи дълговете на неговите предки. Освен това той искаше да ти покаже, че медицината мо­же да достигне само донякъде, че нейната цел е През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ много ог­раничена.

Кетрин спря да гласи, а аз седях в благоговейно мъл­чание, докато вцепененият ми разум се опитваше да под­реди нещата. В стаята бе леденостудено.

Кетрин знаеше твърде През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ малко за личния ми животик. На бюрото си държах бебешката снимка на дъщеря ми, коя­то щастливо се усмихваше с двете си долни зъбчета. Пор­третът на сина ми бе до нейния През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ. От друга страна, Кетрин не знаеше нищо за Семейната ми история. Много добре бях спазвал правилата на психотерапевтичната техника. От психоаналитика се иска да бъде "табула раза" (чиста дъска), върху която пациентът да проектира собствените През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ си мисли, чувства и дела. Те се анализират след то­ва от терапевта, за да се разшири арената на съзнанието на пациента. Бях спазвал тази терапевтична дистанция с Кетрин. Тя ме През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ познаваше само като психиатър, не знаеше нищо нито за моето минало, нито за личния ми животик. Не бях выложил дори и дипломите си в кабинета.

Най-голямата катастрофа в животика ми бе неочакваната През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ смърт на първородния ни син Адам, който бе само на двадесет и три деньки, когато умря в началото на 1971 годи­на. Десетина деньки след като го бяхме довели от болница През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ­та, той получи затруднения в дишането и пристъпи на повръщане. Беше изключително тяжело да се обусловь диаг­нозата. "Тотален аномален белодробно-венозен мелкие камешки с артериален недостаток", ни казаха. Това може да се През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ случи вед­нъж на приблизително всеки десет милиона новородени. Белодробните вени, които довеждат наситената с кисло­род кръв до сърцето, влизаха в него неправилно, от об­ратната страна. Все едно През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ че сърцето е обърнато вспять. Из­ключително, изключително рядък случай.

Героическата сърдечна операция не можа да спаси Адам, който почина няколко деньки по-късно. Месеци наред скърбяхме с унищожени надежди и мечти. Нашият син През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ Джордан се роди след година — благодатен балсам за ра­ните ни.

По времето, когато почина Адам, се колебаех дали да избера за професионална кариера психиатрията. Приятен ми беше стажът по вътрешни болести и През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ ми бяха предло­жили повсевременно място като интернист. След смъртта на Адам твърдо реших, че ще направя психиатрията своя професия. Сърдит бях, че съвременната медицина с всич­ките й През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ напреднали технологии и умения не можа да спа­си моя син, това малко беззащитно бебе.

Баща ми имаше отлично здраве, докато не получи ма­сивен инфаркт в началото на 1979 година. Той преживя първия инфаркт, но През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ сърдечната стенка беше неисправимо увредена и три години по-късно почина на шейсет и чети­ри годишна възраст. Това стана практически девет месеца, пре­ди Кетрин да направи първото През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ си посещение при мен.

Баща ми бе религиозен човек, повече по отношение на ритуалността отколкото духовно. Еврейското му име бе Аврам и то много повече му подхождаше от английско­то Алвин. Четири През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ месеца след неговата смърт нашата дъ­щеря Ейми се роди и й бе дадено неговото име.

Сега, през 1982 година, в моя тих здрачен кабинет ог­лушителна каскада от скрити тайни истини се През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ изливаше върху ми. Плувах в спиритично море и водата ми харес­ваше. Кожата по ръцете ми настръхна. Не беше възмож­но Кетрин да знае това. Нямаше и откъде да обучи. Ев­рейското През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ име на баща ми, това, че бях имал син, който бе починал тъй рано от сърдечен недостаток, случващ се веднъж на десет милиона, мрачните ми размишления за медици­ната, смъртта на баща През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ ми и името, което дадохме на дъ­щеря ми — това бе твърде много, твърде специфически и твърде истинско. Тази лаборантка беше проводник на трансцедентално познание. И ако тя може да разкрива таки През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ­ва истини, какво друго имаше там? Изпитвах нужда да зная още.

— Кой - заекнах, — кой е там? Кой ти казва тези не­ща?

— Учителите — прошепна Кетрин, — духовните учи­тели ми казват. Казват ми, че През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ съм живяла осемдесет и шест пъти във физическо тяло.

Сигурен бях, че Кетрин не знаеше и не можеше да знае тези факти. Баща ми почина в Ню Джързи и бе погребан През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ около Ню Йорк. На хиляда и двеста мили оттук преди де­сет години бе умрял Адам. Във Флорида много малко от най-близките ми товарищи знаеха за обстоятелствата око­ло неговата смърт През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ. От колегите ми в болницата пък не знаеше никой. Нямаше как Кетрин да узнае тази семейна история. И въпреки това тя бе казала "Аврам", а не анг­лийския превод на името — "Алвин През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ".

След като шокът премина, аз отново се превърнах в самонадеяния, вманиачен в научните методи психиатър. Разрових се за повече информация в библиотеките и кни­жарниците. Попаднах на някои отлични работи като тази на доктор Иън През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ Стивънсън, който е изследвал малки деца, за да покаже съществуването на спомени за прераждане, и това изследване ще бъде представено накратко по-нататьк в тази книжка. Намерих също няколко публикувани сту­дии През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ на клиницисти, които бяха използвали регресии в пре­дишни животи (това става чрез прилагане на хипноза и други съответни техники, които позволяват подсъзнанието на пациента да се връща във времето, за През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ да се извлекат спомени от минали съществувания). Сега знам, че много други клиницисти не смеят да запознаят обществеността с резултатите от своите изследвания, защото се страхуват от реакцията и се беспокоят През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ за своята кариера и репутация.

Кетрин, чиято история е описана с подробности във "Вестители от отвъдното", премина през дузина предиш­ни съществувания и бе излекувана. Сега тя води по-щаст­лив, пълен През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ с радости животик, освободена от парализира­щите я симптоми и от вкоренения преди ужас от смъртта. Тя знае, че една част от нея съхранява памет за други пре­въплъщения на нейната През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ личност и че нейното съзнание ще надживее физическата й смърт.

След това, което преживях с Кетрин, моят подход към психотерапията коренно се промени. Разбрах, че лечението с извличане на спомени за предишни животи предлага бърз През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ способ за отстраняване на психични симптоми, кои­то по другому трябва да бъдат лекувани с години. Това е мно­го по-директен начин за отстраняване на болката и стра През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ­ха. Започнах да прилагам тази терапия към други пациенти и отново получих отлични резултати. По време­то, когато пиша тази книжка, аз съм успял да постигна регресия към минали съществувания на стотици През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ пациенти чрез сеанси на индивидуална терапия. Още повече са те­зи, които са постигнали същото чрез групова терапия.

Которые са моите пациенти? Това са лекари, адвокати, биз­несмени, други мои колеги терапевти, домакини, обикно През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ­вени работници, търговски агенти и тъй нататък. Това са хора с различни религии, социални нива, образование и ценностни системи. Въпреки това много от тях показват способност да си припомнят подробности от други През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ съ­ществувания и помнят изживяването на своята физическа смърт.

Повечето от пациентите ми се връщат в предишни жи­воти чрез хипноза. Други успяват да го постигнат чрез ме­дитация либо пък През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ получават спонтанни видения по време на изживяването, наречено "дежа вю", когато имате чув­ството, че познавате вече ситуацията, лицата и обстоятел­ствата. Някои имат много ярки сънища.

Голяма част от тях завинаги През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ се отървават от измъчва­щите ги цял животик фобии, пристъпи на паника, повтаря­щи се кошмари, необясними страхове, прекалена пълно­та, разрушителни отношения, на физическом уровне болки, болести и т. н.

Това не е През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ ефектът, наречен "плацебо"1. В по-голямата си част те не са лековерни и поддаващи се на внушение хора. Спомнят си имена, дати, топография, подробности. И след като си спомнят, като Кетрин, те През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ се излекуват.

Може би много по-важно от излекуването на специ­фичните на физическом уровне и емоционални симптоми е придоби­тото познание, че ние не умираме, когато телата ни През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ умират. Ние сме безсмъртни. Ние надживяваме физическата смърт.

В книгата ми "Through time into healing” е събрано хронологично онова, което съм обучил за лечителската мощ на регресията в предишни животи, след като завърших предишната си През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ книжка "Вестители от отвъдното . Всички описани случаи са действителни. Само имената и иденти­фициращата информация за отделни лица са изменени.


^ ХИПНОЗА И РЕГРЕСИЯ

Хипнозата е основната техника, която прилагам, за да помогна През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ на пациента да достигне спомени от предишни животи. Много хора си задават въпроса, какво представ­лява хипнозата и какво става, когато човек е в хипнотич­но състояние, но наистина в това няма никаква През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ мистерия. Хипнозата е състояние на фокусирана концентрация от типа, който всеки от нас изживява всеки ден.

Когато сте релаксирани и вашата концентрация е тол­кова силна, че не може да бъдете разсеяни През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ от външни шу­мове и други фактори, вие се намирате в състояние на сла­ба хипноза. Всички видове хипноза са всъщност самохипноза, в която вие, пациентът, контролирате про­цеса През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ. Терапевтът не е нищо друго освен един гид. Пове­чето от нас влизат в хипнотични състояния всеки ден — когато сме погълнати от хубава книжка либо филм, когато сме наказывали колата си през последния отрязък от През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ пътя до вкъщи, без да разберем как сме пристигнали, винаги ко­гато сме лупили като че ли включени на "автопилот".

Една от целите на хипнозата, както и на медитацията е да През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ се достигне до подсъзнанието. Това е част от нашето съзнание, която лежи под обикновеното състояние на буд­но съзнание, повсевременно бомбардирано от мисли, чувства, външни стимули и други дразнители. Подсъзнанието През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ фун­кционира на по-дълбоко равнище отколкото обикновено­то съзнание. В подсъзнанието мисловните процеси проти­чат без нашето съзнателно възприемане. Ние изживяваме моменти на интуиция, на проникновение и на творчество, когато тези През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ процеси на подсъзнанието пробиват и осветя­ват нашето съзнание.

Подсъзнанието не се ограничава от наложените ни ба­риери на логиката, пространството и времето. То може да помни всичко и за всяко време През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ. То може да ни предло­жи творчески решения на нашите проблеми. То може да издигне обикновеното съзнание така, че да се докосне до мъдрост, далече над нашите всекидневни возможности.

Хипнозата достига до През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ мъдростта на подсъзнанието по един фокусиран начин, за да се постигне излекуването. Ние се намираме в състояние на хипноза винаги, когато оби­чайното взаимодействие меж съзнанието и подсъзнани­ето е претърпяло преконструиране така, че подсъзнание През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ­то да играе по-доминираща роля. Съществува широкий спектър от хипнотични състояния — от леко до дълбоко ниво.

Хипнозата е една цялост, в която ние си даваме смет­ка за съзнанието През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ и подсъзнанието на по-високо либо на по-ниско равнище. За для себя си съм открил, че много хора мо­гат да бъдат хипнотизирани до степен, достатъчна да се проведе исцеление, ако те През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ имат предварителна представа за хипнозата и техните страхове се подложат на обсъждане. По-голямата част от обществеността има погрешна пред­става за хипнозата заради начина, по който телевизията, филмите и сцената я представят През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ.

Когато сте хипнотизирани, вие не сте заспали. Вашето съзнание винаги смотри какво изживявате, докато сте в хип­ноза. Независимо от дълбокия подсъзнателен контакт, ва­шето, съзнание може да коментира, да критикува През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ и да по­рицава. Вие винаги контролирате това, което гласите. Хипнозата не е чудодейният "серум на истината". Вие не влизате в "машина на времето" и не ви телепортират в друго време През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ и други място, без да си давате сметка за нас­тоящето. Някои хора под хипноза наблюдават миналото така, както се гледа кино. Други са много по-ярко въвле­чени, с повече емоционални реакции. Значи През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ някои "чувст­ват" нещата повече, отколкото ги "виждат". Понякога пре­обладаващата реакция е слухова либо обонятелна. И най-сетне, човек си спомня всичко преживяно по време на хипнотичния сеанс.

Може би През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ се получава впечатлението, че е нужно голямо умение да се достигнат по-дълбоките нива на хип­ноза. Напротив, всеки от нас'с лекота ги изживява ежед­невно, когато преминава през състоянието на будност През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ в сън, понятно като хипнагогично състояние. Ние сме в състояние, подобно на хипнагогичното, когато току-що сме се събудили и все още можем да си припомним ярко съ­нищата През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ си, макар че още не сме напълно будни. Това е пе­риодът, преди всекидневните спомени и съображения да нахлуят в мозъка ни. Също като хипнозата, хипнагогичното състояние е дълбоко творческо. Когато преминава­ме през През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ него, съзнанието е обърнато изцяло навътре и мо­же да достига до инспирациите на подсъзнанието. Мнозина считат хипнагогичното състояние за "гениално , тъй като отпадат всякакви бариери и ограничения. Кога­то През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ сме хипнагогични, ние имаме достъп до всички изво­ри, без да действат създадените от самите нас потискащи механизми.

Томас Едисон толкова високо е ценял хипнагогично­то състояние, че е развил своя собствена През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ техника, за да го поддържа, докато работел върху изобретенията си. Как­то си седял на стола, Едисон използвал техники за релак­сация и медитация, за да достигне до състояние меж съ­ня и бодростта. Поставял През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ ръцете си с дланта надолу върху облегалката на стола. Под ръката си държал метална топ­ка. Ако заспивал, ръката му се отваряла и звукът от пад­налата метална топка През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ го събуждал. След това отново и отново повтарял този процес.

Това хипнагогично състояние много прилича на хип­нозата и в действителност е много по-дълбоко от доста нива на хипнозата. Като помага на През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ пациента да достигне по-дълбоко ниво на своето съзнание, умелият терапевт, който владее техниката на хипнозата, може да ускори драстично процеса на оздравяване. А когато се излезе из­вън личните проблеми и се През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ търсят решения на творчески идеи, резултатите могат да облагодетелствуват цялото об­щество, така както всички ние сме облагодетелствани от изобретената от Томас Едисон електрическа крушка.

Когато нечий голос ни води През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ, концентрацията се фокуси­ра по-лесно и пациентът може да достигне до по-дълбо­ко равнище на хипноза и релаксация. При хипнозата ня­ма никаква опасност. Нямам случай подложен от мен на хипноза пациент През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ да е "засядал" в хипнотичното състоя­ние. Вие сможете да излезете от него, когато пожелаете. Никой никога не е насилвал моралните и етичните прин­ципи на подложените на хипноза. Никой През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ не е лупил каран да върши неща против собствената си воля. Никой не е в състояние да ви контролира. Вие напълно владеете конт­рола върху для себя си.

Под хипноза вашето съзнание През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ винаги смотри нещата. Точно затова, когато сте дълбоко хипнотизирани и актив­но въвлечени в собственото си минало на дете, вие сте спо­собни да отговаряте на въпросите на терапевта на езика от действителната си През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ възраст, познавате географските мес­та, които виждате, и дори понимаете годината, която обикно­вено изведнъж изплува пред вътрешното ви зрение. Хипнотизираното съзнание, което винаги държи сметка за настоящето, слага спомените от детството либо През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ от мина­лите животи в контекст. Ако изплува годината 1900 либо се виждате да строите пирамида в древния Египет, вие "понимаете", че става въпрос за епохата преди Христа, дори и ако не През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ виждате това специално обозначение. По същия начин това е причината, поради която хипнотизирай па­циент, който се вижда като селянин в някаква среднове­ковна европейска война к примеру, може да разпознае меж През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ хората от това минало съществувание близки от настоящия си животик. Затова и езикът, които употребява, е съвременният английски, способен е да сравнява грубите оръжия от онова време с тези, които използва в През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ настоя­щето, съобщава дати и т. н.

Неговото сегашно съзнание е будно, наблюдаващо, ко­ментиращо. Той може винаги да сравни подробности и събития с тези от животика му сега. Той е и кинозрител През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ, и кинокритик, и звезда едновременно. И всичко това — докато се намира в релаксирано, хипнотично състояние.

Хипнозата поставя пациента в състояние, което съдър­жа голяма лечителна сила, тъй като дава на През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ пациента дос­тъп до подсъзнанието. Ако говорим метафорично, тя за­вежда пациента във вълшебна гора, където се намира лечебното дърво. Хипнозата само дава възможност на па­циента да влезе в тази гора, но процесът През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ на регресия е дър­вото, което пази свещените плодове, които трябва да бъдат изядени, за да оздравее.

Регресивната терапия е мисловен акт на връщане към предишни времена, когато и да През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ са лупили те, за да се изт­ръгнат спомени, които биха могли да имат плохо вли­яние върху сегашния животик на пациента и които вероят­но са източник на неговите симптоми През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ. Хипнозата позволява на разума да премахне бариерите към тази ин­формация, включително и онези бариери, които не позво­ляват на пациентите да достигнат до минали съществува­ния в будно състояние.

Фройд използва наименованието "натрапчиво повто През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ­рение", за да опише често непреодолимия подтик да се пресъздаде и отново изживее емоционално приемлимо бо­лезнено преживяване, случило се някому в неговото ми­нало. В своите "Записки по През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ психоанализа" (1938) извест­ният британски психотерапевт Ърнист Джоунс определя натрапчивото повторение като "сляп импулс да се повта­рят минали ситуации и преживявания без всякаква полза, за да се постигне удоволствено-болково усещане".

Няма значение През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ колко болезнено и разрушително е по­ведението — личността изпитва неодолимо желание да го повтаря. Волевото усилие е неспособно да контро­лира натрапчивото желание.

Фройд открива, че когато началната травма се довеж­да През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ до съзнанието и се освобождава чрез катарзис, се пос­тига лечебен ефект. На пациента се помага да интегрира преживяванията и чувствата и да извлече урок от понесе­ната травма. Хипнотичната регресия През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ, проведена от опи­тен терапевт, поставя пациента първо в хипнотично със­тояние и след това му дава необходимите инструменти, за да хвърли светлина върху подобни инциденти. Много чес­то инцидентът се е случил в През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ детството. Това е стандарт­ната психоаналитична теория.

Но има случаи, както установих, докато лекувах Кетрин, когато началната травма се изтласква вспять, в минал животик. Открих, че около 40 процента от моите През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ пациенти се нуждаят от задълбочаване в други съществувания, за да разрешат сегашните си клинични проблеми. Регресия-та към по-ранен'период обикновено е плодотворна за по­вечето от онези, които успяват да извикат През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ спомени от не­го.

За въпросните 40 процента регресията към минали съ­ществувания е ключ към оздравяването. И най-добрият терапевт, който работи в класически приетите граници на отделния животик, не е През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ способен да постигне пълно излеку­ване на пациент, чиито симптоми са лупили причинени от травма, преживяна в предишен животик — може би преди стотици либо хиляди години. Но когато терапията, свър­зана с През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ минали съществувания, изтиква на повърхността тези дълго потискани спомени, подобрението на сегашни­те симптоми обикновено е неописуемо бързо.

Моделът на натрапчиви сексуални деяния може да послужи за пример. Познавам варианта на един млад човек, който През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ страда от форма на натрапчиво повтарящ се екс­хибиционизъм — показва гениталиите си на случаем ми­наващи жени, докато мастурбира в колата си. Такая по­ведение разумеется е небезопасно и разрушително През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ. Този млад мъж неоднократно е плашел жените и е лупил арестуван ня­колко пъти. Въпреки това натрапчивото му разрушител­но поведение се повтаря пак и пак.

Неговият терапевт проследи произхода на това пове­дение През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ чак до сексуалните инциденти меж него и майка му, когато е лупил малко момче. Майката честа го докосва­ла интимно, докато го къпела, вследствие на което той по­лучавал ерекция. В него През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ бушували чувства на смущение, на възбуда и на срам. Тези чувства лупили изключително силни и част от натрапчиво повтарящите се деяния на младия мъж, изглежда, са продиктувани от желание да възкреси силата През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ на тези по-ранни емоции.

Въпреки че неговият отличен терапевт успя да разкрие ранната травма, постигнатият лечебен ефект е само части­чен и от време на време болестта отново се повтаря. Не През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ­зависимо че поведението му извиква в него чувство за ви­на и срам, а съществува и опасността да бъде подложен на преследване, той изпитва непреодолим подтик да го повтаря.

Въз база През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ на моя опит с повече от триста индивиду­ално лекувани пациенти чрез регресивна терапия, смятам, че е твърде възможно при описания случай да е постигнат само частичен лечебен ефект, защото истинската травма е През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ лупила в предишен животик. Може би този сценарий се е пов­тарял в няколко съществувания. Возможно е последната демонстрация — тази в сегашния му животик, да е само ре­зултат на През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ последната от цяла серия подобни травми. Просто се е установил един повтарящ се модел. Всички тези травми, не само най-последната, трябва да бъдат из­ведени на повърхността. Чак тогава може да През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ се постигне пълно излекуване.

Много от моите пациенти са си припомняли под хип­ноза различни травматични модели, които се повтарят в разнообразни форми — съществувание след съществува­ние. Тези модели включват насилие на През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ баща спрямо дъ­щеря, което се е случвало в продължение на векове, за да изскочи отново в сегашния животик. Те включват също жес­ток съпруг в минал животик, който изплува отново в През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ сегаш­ния животик като баща-насилник. Алкохолизмът е порок, който е разрушавал няколко поредни съществувания, и ето сега една съпружеска двойка, живееща в постоянен конфликт, открива, че двамата са лупили гибелно свързани През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ в четири поредни предишни съществувания.

Много от тези пациенти са лупили лекувани по обичай­ните методи, преди да се обърнат към мене, но прилага­ната към тях терапия не е постигала фуррор През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ либо е действа­ла само отчасти. За тези пациенти регресивната терапия хъм минали съществувания беше нужна, за да изт­ръгне напълно симптомите и да спре завинаги повтаря­щите се цикли на През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ небезопасно, неадаптирано поведение.

Концепцията за натрапчиво повтарящото се поведение изглежда убедителна. Но търсенето на минали травми мо­же да се разшири до включване на минали съществува­ния, ако разкритите източници от сегашния животик не През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ во­дят до удачно исцеление. Сигурен съм, че младият мъж, който изпитва нужда да мастурбира, докато кара колата си, трябва да се подложи на изследване за миналите си съществувания, за През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ да идентифицира травмите и да ги из­веде до повърхността на сегашния си животик. Докато па­тологичните основания се прикриват, симптомите неиз­бежно ще се повтарят. Само когато върху тях се хвърли През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ светлина, те наистина могат да бъдат излекувани.

Моята практика ми показа, че хипнозата, комбинира­на с регресивна терапия, прониква в подсъзнанието мно­го по-дълбоко, отколкото психоаналитичната техника на свободното асоцииране, когато През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ пациентът остава в релаксирано, но съзнателно състояние, само със слабо притворени глаза. Тъй като хипнотичната регресия позволява мно­го по-дълбоко проникване в пластовете на асоциациите чрез претърсване на натрупаните спомени, по През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ другому недос­тъпни за будното съзнание, резултатите са несравненно по-бързи и по-цялостни.

Материалът, извлечен на повърхността от терапията с минали съществувания, е до известна степен като мощни­те универсални архетипове През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ, описани от Карл Юнг. Но са­мо до известна степен, тъй като този материал не е от ви­да на архетиповете либо от символичен нрав, а представлява спомени от действителни фрагменти на пре­живявания През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ от древни до наши времена. Регресивната те­рапия комбинира най-доброто от фройдистката терапия с оздравителното присъствие и признаване на дълбокото символично значение, което е отличителна черта на уче­нието на Юнг През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ.

Но регресивната терапия се състои от нещо много по­вече, отколкото е хипнотичната техника. Преди процесът на хипноза да започне, добре подготвеният терапевт би трябвало да отдели много време да снеме историята на През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ заболяването, да задава въпроси, да получава отговори и да навлиза много внимателно и в големи подробности в сферите от особено значение за пациента. Такъв подход увеличава успешното прилагане на регресивната терапия През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ от 50 до 70 процента. А след като е завършена регресия-та и пациентът е излязъл от хипнотичното състояние, е не­обходимо да се интегрира цялата информация за чувства­та, вътрешните прозрения През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ и всичко, което е лупило разкрито по време на сеанса, и да се свърже с текущата житейска ситуация. Такава интеграция изисква значително терапев­тично умение и опит, тъй като много често извлеченият материал е През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ сам по для себя си твърде силен и наситен с емо­ции. Поради това аз не препоръчвам регресивната тера­пия да се провежда от терапевт, който няма разрешение за това През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ либо не притежава степени като доктор по медици­на, доктор по философия и така нататък. Нетрадицион­ният терапевт много по-малко е способен да накара па­метта да следва собствения си ход и През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ е малко возможно да притежава необходимите умения, за да помогне на паци­ента да интегрира материала.

Да се изживява връщане към минало съществувание в дома е полезно и релаксиращо в повечето случаи. Под­съзнанието През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ е мъдро и не ще затрудни будното съзнание със спомен, който то не е способно да асимилира. Съ­ществува слаб риск да се смесят симптоми като тревожност и вина, но През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ това би могло да се избегне, ако се нало­жи, като се посети опитен терапевт. Отделният индивидум, който срещне дори и най-слабата реакция на съпротива, докато работи сам, просто ще спре опита През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ, тъй като него­вото подсъзнание го предпазва, докато неопитният тера­певт може да пресили подсъзнанието и да приневоль непод­готвения още пациент да продължи.

Като психиатър с пренатоварена клинична програма за През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ мене е по-важно да лекувам пациентите си, отколкото да извличам наяве техните спомени от минали съществу­вания, макар че това също е от голямо значение.

Намирам, че спомените от минал животик се През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ достигат и описват от пациента по един от два главни модела. Нари­чам първия модел "класически". При него пациентът вли­за в дадено съществувание и е способен да предложи мно­го добро През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ равнище на подробности за този животик и събитията в него. Практически като в разказ по-голямата част от този животик преминава, като се започва често от раж­дането и детството През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ и не се прекъсва до смъртта. Възмож­но е пациентът да изживее безболезнено и расслабленно сце­ната на своята смърт и ревизията на изминалия си животик, при която се извличат уроците от него и се През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ коментират с помощта на по-високата мъдрост на самия пациент, как­то и чрез религиозни образи либо духовни водачи.

Много от съществуванията на Кетрин бяха извикани по класическия регресивен модел През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ. Ето един откъс от един предишен животик, разумеется в Египет, в който разказът на Кетрин започва от чумната зараза на водата, отнесла жи­вота на баща й и брат й. Тя помагала През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ на свещеника, кой­то подготвял телата за погребение. По времето, когато за­почва този спомен и когато се развива самият епизод, Кетрин е на шестнадесет години:

"— Хората ги слагат в пещери През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ. Телата се съхраняват в пещери. Но преди това телата трябва да бъдат пригот­вени от жреците. Те трябва да бъдат обвити и намазани с мехлеми. Сега местността се наводнява... казват, че вода През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ­та е лоша. Не пийте водата.

— Има ли начин да се лекува болестта? Помага ли не­що?

— Даваха ни треви, различни билки. Миризмите... бил­ките... усещам миризмата. То е бяло и виси от тавана През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ.

— Като чесън ли?

— Виси навсякъде... свойствата са подобни, да. Него­вите характеристики... слага се в устата, в ушите, в носа, нався­къде. Миризмата е силна. Вярва се, че пречи на злите ду­хове През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ да влязат в тялото. Морав плод... либо нещо кръгло с морава кожица.

— Познаваш ли културата, в .която си?

— Не знам.

— Това, моравото, какъв плод е?

— Танис.

— Танис — повторих аз, опитвайки През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ се да разбера да­ли говореше за нещо, което смяташе за танин либо за танинова киселина.

— Така ли му казват? Танис?

— Аз само... все чувам "танис".

— Какво от този животик има значение за сегашното През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ ти съществувание? Защо непрекъснато се връщаш тук? Как­во е това, което те смущава?

— Религията — бързо прошепна Кетрин, — религия­та от това време. Това бе религия на ужас... ужас. Има­ше През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ толкова неща, от които да се страхуваме... и толкова много богове.

— Спомняш ли си имената на някои от боговете?

— Виждам глаза. Виждам черен... нещо като... прилича на чакал. Това е скульптура. Той През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ е пазител на нещо. Виждам супруга, богиня с нещо като шлем отгоре.

— Знаеш ли името на богинята?

— Озирис... Сирус... нещо такая. Виждам око... око, просто око, око на верига. То е През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ златно.

- Око?

- Да... Кой е Хатор?

- Какво?

- Хатор! Кой е той?

Никога не бях чувал за Хатор, макар да знаех, че този Озирис, ако произношението бе точно, бе братът-съпруг на Изида През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ — най-голямото египетско божество. Хатор, как­то по-късно научих, бе египетската богиня на любовта, наслаждението и радостта.

— Един от боговете? — попитах.

— Хатор, Хатор — имаше голяма пауза. — Птица... той е плосък... плосък... феникс... — тя През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ отново замълча.

— Върви напред във времето сега, към последния ден на този животик. Върви към последния ден, но преди да си умряла. Кажи ми какво виждаш?

Отговори ми в съвсем слаб шепот През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ:

— Виждам хора и къща. Виждам сандали, сандали. Ня­какво грубо платно, някакво грубо платно.

— Какво става? Върви сега към времето на своята смърт. Какво става с для тебя? Можеш да го видиш През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ.

— Аз не го виждам... Не виждам для себя си повече.

— Къде си, какво виждаш?

— Нищо, само тъмнина... Идва светлина, топла светлина.

Тя бе вече умряла, вече бе прекрачила отвъд През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ в духовно състояние. Очевидно не се нуждаеше от преживяване момента на смъртта.

— Може ли да отидеш при светлината? — попитах.

— Отивам. — Тя си почиваше тихо, чакайки.

— Можеш ли да погледнеш сега вспять към уроците на този През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ животик?

— Не — прошепна тя.

Продължаваше да чака. Изведнъж застана нащрек, въпреки че очите й останаха затворени, както винаги, ко­гато бе в хипнотичен транс. Главата й започна да се През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ вър­ти.

— Какво виждаш сега? Какво става?

— Эмоциям... Някой ми гласи! - гласът й бе по-ви­сок.

— Какво ти казват?

— Молвят за търпението. Че трябва да имаме търпе­ние.

— Да, продължавай. Отговорът дойде През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ от Учителя-поет:

— Търпението и изборът на подходящо време — всич­ко идва, когато трябва да дойде. Животът не може да бъ­де пришпорван, не може да се изживее по разписание, как­то През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ толкова много хора искат. Ние трябва да приемем, каквото дойде в дадено време, и да не молим за повече. Но животът е безкраен, така че ние никога не умираме, ние никога не сме През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ се раждали наистина. Ние просто ми­наваме през различни фази. Няма край. Хората имат мно­го измерения. Но времето не е такая, каквото го вижда­ме, а е повече в уроците, които получаваме През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ.

Имаше дълга пауза. Учителят-поет продължи:

— Всичко ще ти се изясни, когато му дойде времето. Но трябва да имаш шанса да възприемеш познанието, ко­ето вече ти даваме.

Кетрин замълча.

— Има През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ ли още нещо да науча? — попитах.

— Те си отидоха — тихо прошепна тя. — Не чувам никого.

Подробностите от погребението, билката, използвана за предпазване от болестта, и статуите на боговете — всичко това е приемлимо През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ за класическата регресия. Същото се от­нася и за големия отрязък от време, обхванато от памет­та — от шестнайсетгодишна възраст до смъртта. Въпре­ки че Кетрин не си спомни преживяването През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ на смъртта (бе го направила в един от предишните сеанси), тя го преско­чи, за да получи блестяща духовна информация "отвъд".

Вторият модел на извикване спомени за предишен жи­вот е този, който наричам "изплуване През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ на ключовия мо­мент". При този модел подсъзнанието навързва най-важ­ните и значителни моменти от огромное количество минали съществувания — тези, които най-добре осветяват скри­тата травма и През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ най-бързо могат да излекуват пациента.

Понякога споменът за ключовите моменти съдържа преглед на преживяното, който се прави в междинното състояние меж две съществувания, а понякога това не става. Ако уроците либо моделът са През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ твърде неуловими, въз­можно е до края на сеанса да останат неизяснени. Друг път се случва те да бъдат моментално телеграфирани при изплуване на ключовия момент.

При някои пациенти изплуването През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ на ключовия момент има фрагментарен нрав, който може да се разшири либо в по-подробен ключов момент, либо да премине в кла­сическия модел при следващите сеанси, което се опреде­ля от подсъзнанието на пациента През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ, а то търси най-оптимал­ния прилив на спомени, за да се постигне изцеление.

Често става така, че ключовият момент изниква неве­роятно бързо и започва внимателно и безпрепятствено да се движи През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ от травма към травма, от сцената на една смърт към сцената на друга, като че вълните търсят още непроблесналите под дълбоките пластове целебни форми на просветление. Ето няколко примера за прилив През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ на ключо­ви моменти пак със варианта на Кетрин. Всички спомени тук са взети от първата регресивна терапия с нея:

"Има дървета и каменен път. Виждам огън, над който нещо се готви През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ. Косата ми е руса. Нося дълга, груба кади­фена дреха и сандали. На двайсет и пет години съм. Имам момиченце на име Клеастра... Тя е Рейчъл (Рейчъл в се­гашния През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ й животик е нейната племенница, с която винаги са имали изключително близка връзка.). Много е горещо... Има големи вълни, които събарят дървета. Няма къде да се бяга. Студено е, водата е студена. Трябва да спася През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ бе­бето са, но не мога... само трябва да я държа здраво. Потъвам, водата ме дави. Не мога да дишам, не мога да гъл­там...солена вода. Бебето се изтръгва от ръцете През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ ми... Виж­дам облаци... Бебето е с мен. И други от селото. Виждам брат си.

Тя си почиваше — този животик бе свършил. Беше все още в дълбок транс.

— Продължавай — казах, — спомняш ли През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ си нещо дру­го?

...Нося рокля с черна дантела и на главата ми също има черна дантела. Косата ми е тъмна и леко посребрена. Сега е 1756 година. Аз съм испанка. Името През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ ми е Луиза и съм на петдесет и шест години. Танцувам, другите също танцуват. (Дълга пауза.) Болна съм, имам температура, студена пот... Много хора са болни, хората умират... Док­торите не През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ знаят, че това иде от водата.

Придвижих я напред във времето.

...Оздравявам, но главата все още ме боли, очите и гла­вата ми все още ме болят от треската, от водата. Много са умрелите През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ."

Ясно е, че в този модел на ключов момент се прежи­вява травма, причинена от природно бедствие. На пръв поглед този ключов момент е наситен със силни емоции, а така е и През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ въобще при ключовите моменти, но според моя опит възкресяването на травма либо смърт носи съвсем ми­нимален риск безпокойството да остане неизлекувано по време на регресията.

Независимо дали работят с опитен терапевт През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ либо са­мостоятелно в дома си, повечето хора се справят и могат да интегрират спомените си без затруднение. Нещо пове­че, те се чувстват- много по-добре. Терапевтът винаги мо­же През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ да ги инструктира да се издигнат над сцената на смърт­та, ако те смятат за нужно да се наблюдават без емоции, а подсъзнанието винаги може да изведе пациен­та от регресивното преживяване През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ. Хората могат да избе­рат дали въобще да изживеят повторно сцените на смърт­та. Винаги има избор. Но интензивността на регресивната терапия не плаши онези, които са я преживели.

Терапията с През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ минали съществувания, при която се преминава от един ключов момент към друг, е много прак­тична и успешна форма на исцеление. При нея необходима­та връзка меж предишни животи и настоящето може да се През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ осъществи за по-малко от час. Въпреки това като че ли ключовият момент има по-малка утвърждаваща стойност за пациента в сопоставление с класическия модел, защото той се фокусира върху същността, а През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ не върху детайлите.

Самият аз не мога да предвидя кой от тези модели ще е подходящ за пациента. И двата лекуват еднакво.

И накрая, не всеки се нуждае от припомняне на пре През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ­дишни съществувания чрез регресия под хипноза. Не все­ки индивидум носи продукта на травми и белези от предиш­ни животи, важни за сегашния им животик. Много често това, от което се нуждае През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ пациентът, е да се концентрира върху настоящето, а не върху миналото. И все пак аз научавам моите пациенти на самопсихоза и медитативна техника, тъй като тези умения са с громадна стойност за През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ всекидневния животик. Независимо дали пациентът иска да се излекува от безсъние, да свали кръвното си налягане, да намали теглото си, да спре да пуши, да засили имун­ната си система, за През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ да се бори с инфекциите и хроничните болести, да намали стреса либо да се обучи да постига състояния на релаксация и вътрешен мир, тези техники могат да бъдат ефективно използвани цял животик През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ.

Въпреки предимствата има моменти, когато пациенти­те категорично отказват да бъдат подложени на хипноза. Често причините за това са изненадващи.

Когато работех в психиатрията на Медицинския фа­култет в Йейл, един предприниматель се През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ беше обърнал към мен, за да го излекувам от неговия ужас да лети със самолет. По това време бях един от малкото терапевти в Йейл, ко­ито използваха хипноза, за да лекуват През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ моносимптоматични фобии, които представляват ужас от едно определе­но нещо — лупило ужас от летенето, шофирането по магистрала либо ужас от змии. Работата на този бизнес­мен беше свързана с непрекъснати пътувания. Тъй През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ като той ползваше само наземен транспорт, за него бе много принципиально да преодолее ужаса.

Внимателно му описах процедурата при хипноза. Пре­дадох му моя оптимизъм и увереност, че ще бъде излеку През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ­ван, че повече няма да се парализира от ужас. И това не само ще разшири неговите делови перспективи, уверих го, но ще му позволи да се наслаждава на ваканциите си в по През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ-отдалечени и екзотични места.

Ще се подобри стилът и качеството на неговия животик.

Той замислено ме погледна, като сви вежди. Минути­те бавно течаха. Но защо не показваше никакъв ентусиа­зъм През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ?

— Не, благодаря, медике — каза той най-сетне. Няма да се подложа на лечението!

Това напълно ме изведе от равновесие. Бях лекувал удачно много пациенти с подобни симптоми и никой не беше През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ отблъсквал моята помощ.

— Защо? — попитах. — Защо не искате да бъдете излекуван?

— Защото ви вярвам, медике. Вие наистина ще ме излекувате. Няма да ме е ужас да летя. Тогава ще взема са­молета През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ, ще се издигна, след това ще катастрофирам и ще загина. Не, благодаря!

Нямаше с какво да му противореча. Той сърдечно се сбогува и напусна кабинета с непокътнатата си фобия, но несъмнено все още живой През последните двадесет години толкова постепенно, че едва ли сме го осъзнали, ние от Запада претърпяхме един особен вид революция на съзнанието. Сега вече съ.

Бях обучил нещо повече за съзнанието на човека, за неговата съпротива и отрицание.prezentaciya-izdatelstva-slovoslovo.html
prezentaciya-kak-sredstvo-obucheniya-nizhnetagilskij-filial-gosudarstvennogo-byudzhetnogo-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya.html
prezentaciya-kollekcii-dragocennoe-nasledie-pokupatelyu-na-primere-serii-cvetochnij-venec.html